Newmarket...Newton
Name Length
(miles)
From To Division(s)
Newmarket 109.63 Mileage 2.54 Mileage 9.00 Toronto Terminals
Mileage 9.00 Gravenhurst Allandale
Newton 36.56 Stratford Palmerston Stratford